Logo

Archive for april, 2015

SEANSE, senter for kunstproduksjon lyser ut midlar til 3 kunstprogram

SEANSE, senter for kunstproduksjon lyser ut midlar  til 3 kunstprogram på inntil 260 000kr per prosjekt.  Søknadsfristen er 25. mai.

IMG_4507 for nett

28.04.2015 / 

SEANSES KUNSTPROGRAM 2015 – utlysning av støtte til 3 kunstprogram

Seanse lyser ut 3 stipend til langsiktige kunstprogram i en samfunnsinstitusjon eller bedrift. Søknadsfrist 25.mai.

Målet med Seanses Kunstprogram 2015 er å utvikle kunnskap og erfaring om langvarige kunstprogram i en norsk kontekst. Basert på våre langvarige studier av Teaching artist arbeid i USA og lignende praksiser i Norge definerer vi et kunstprogram som bestående av en eller flere kunstnerlærere, et kreativt partnerskap og et kunstprogram. 

 En kunstnerlærer (teaching artist) er en profesjonell kunstner med kompetanse til å arbeide i og gjennom kunst i en samfunnsinstitusjon eller bedrift. En kunstnerlærer har kompetanse til utvikle kunstprogram med ulike mål for utvikling og læring, og ikke minst evne til engasjere ulike typer deltakere i kunstpraksis og kunstproduksjon.

Et kreativt partnerskap er et samarbeid som involverer en eller flere institusjoner/bedrifter og kunstnerlærer. Det kan være et partnerskap mellom skole/kunstinstitusjon/kunstnerlærer(e), eller barnehage/kulturskole/kunstnerlærer, eller kunstnerlærer(e) i direkte samarbeid med en institusjon eller bedrift. Dette betyr at kunstnerlæreren arbeider tett sammen med staben ved den aktuelle institusjonen både i planlegging, utvikling og gjennomføring av kunstprogrammene.

Et kunstprogram kan vare i dager, uker, et semester, eller et helt skoleår. Tilstedeværelsen i institusjonen kan være 1-3 timer over mange uker, eller i større bolker.

Med et langvarig kunstprogram mener vi et program som varer over minimum et halvt år, gjerne helt år. Deltakerne får ta del i kunstpraksis og estetiske læreprosesser, og programmene kan ha både kunstfaglige mål og/eller læremål tilknyttet andre fag som hovedfokus.

Forutsetning for støtte gjennom Seanse Kunstprogram 2015 er at kunstprogrammet involverer en eller flere kunstnerlærere i partnerskap med en samfunnsinstitusjon eller bedrift. Det er en fordel for søknaden om det er inngått en intensjonsavtale med denne institusjonen eller bedriften.

Støtten vil være på inntil 260 000kr per prosjekt

Bare i særlige tilfeller vil vi vurdere støtte til prosjekt med mer enn to kunstnere. I tillegg vil en få dekket reise og opphold på tre fellessamlinger for de prosjektene som blir valgt. Det er planlagt et avgrenset følgeforskings prosjekt tilknyttet de valgte kunstprogrammene, og videreformidling av erfaringer vi gjør oss gjennom denne satsingen.

Søknaden skal inneholde

  • Skisse til kunstprogram med framdriftsplan og forslag til partnerskap (gjerne avtalt). Beskriv mål for kunstprogrammet, kunstpraksis/metoder, deltakere og tidsplan.
  • Budsjett og finansieringsplan
  • CV for ansvarlige kunstnere

Søknadsfrist 25.mai – svar på søknad kan forventes 5. juni.

Se hele utlysningen her: Utlysning-SeansesKunstprogram2015-16

For mer informasjon kontakt:

Rita Slotterøy rita.slotteroy@hivolda.no eller Marit Ulvund mu@hivolda.no

 

 

 

http://seanse.no/2015/04/seanses-kunstprogram-2015-utlysning-av-stotte-til-3-kunstprogram/


​Søknadane til årets kunstnaropphald er behandla og vi har innvilda 16 prosjekt plass på Seanse i juni.

 

 

 

PRESSEMELDING – Volda 26.03.2015

 

16 kunstprosjekt er innvilget kunstneropphold ved Seanse i Volda!

 

Seanse – senter for kunstproduksjon fikk rekordmange søkere i år, og nye produksjoner rettet mot barn og unge innen sjangrene teater, dans, musikk, visuell kunst og litteratur har fått plass 8-19.juni 2015.

 

Kunstnerne får tid, rom og støtte til utvikling av sine prosjekter hos Seanse.
- Vi fikk i alt 33 søknader hvorav 16 av prosjektene har fått tildelt opphold hos Seanse. Nå gleder vi oss til å møte alle 46 kunstnere i Volda i juni, sier senterleder Marit Ulvund.

 

Seanses hovedvirksomhet er å støtte produksjon av kunst for og med barn og unge, og siden starten 2004 har Seanse hatt mer enn hundre produksjoner fra alle kunstsjangre, landsdeler og mange land på kunstneropphold. Seanse dekker reise og opphold, samt honorar for kunstnere under oppholdet, og det gis kunst- og barnefaglig veiledning fra Seanses lederteam i Volda.

 

 

- Kvaliteten på søknadene vi fikk i år var svært høy, og mange av søknadene gjaldt tverrkunstneriske prosjekt. Vi opplever det som positivt at vi også har søkere fra land utenfor Norge, og det vil være både amerikanske, franske, skandinaviske, islandske og italienske deltagere på årets kunstneropphold. Dette vil være med på å gi oppholdet bredde og kvalitet. Det kollegiale samværet og veiledningen kunstnerne imellom er av stor verdi for de gruppene som er på kunstneropphold i Volda. Dette ser vi av evalueringene de gir etter endt opphold, sier et entusiastisk team med Marit Ulvund , Karstein Solli og Rita Slotterøy hos Seanse.

 

Mer om hva kunstnerne synes om å arbeide i Volda finnes i Telemarkforskning evalueringsrapport om Seanse https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?merket=3&r_ID=2172

 

 

Om du gikk glipp av årets søknadsrunde vil Seanse utlyse nye opphold. Følg med på websiden www.seanse.no

 

Kontaktpersoner:

Karstein Solli – 90595459

Marit Ulvund – 70075365/93069526